RODO

Informačná klauzula o ochrane osobných údajov

Dňa 25. mája 2018 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb vzhľadom na spracovaníe osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len “RODO”, “ORODO”, “GDPR” alebo “Všeobecné Nariadenie o Ochrane Údajov”).
Preto vás informujeme o spracovaní údajov a o podmienkach, ktoré sa budú vykonávať po 25. máji 2018.
Nižšie sú uvedené základné informácie o tejto téme.

Administrátorom osobných údajov je Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz (ďalej len DAKO).

Osobné údaje spracuje spoločnosť DAKO na účely:
a) marketingu výrobkov a vlastných služieb – na základe § 6 ods. 1 písm. f ako súčasť oprávneného záujmu administrátora, ktorým je priamy marketing
b) uzatvorenie zmluvy, plnenie zmluvy, zmena zmluvy – na základe § 6 ods. 1 písm. b
c) plnenie záručnej služby / reklamačnej – na základe § 6 ods. 1 písm. b
d) účasť na propagačných akciách, vernostnom programe, súťaži a iných marketingových aktivitách (vrátane predplatného bulletinu) na základe § 6 ods. 1 písm. A

Kontaktná osoba v oblasti ochrany osobných údajov v spoločnosti Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
je Inšpektor Ochrany Osobných Údajov dostupný na adrese iod@dako.eu

Príjemcom osobných údajov budú oprávnení zamestnanci Administrátora, dodávatelia poskytujúci pre Administrátora riadiace služby, marketingové, právne, informačné, subjekty spolupracujúce s DAKO a subjekty oprávnené na získanie osobných údajov na základe právnych predpisov.

Osobné údaje budú uložené a spracované na základe súhlasu, do dňa kým nebudú odvolané.

Každý má právo na prístup k svojim údajom a právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania, práva na prenos dát, právo na námietku, právo svoj súhlas odvolať kedykoľvek bez vplyvu na zákonnosť spracovania, ktorý bol založený na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a dôsledkom neposkytnutia osobných údajov nebude možnosť získať informácie o službách ponúkaných spoločnosťou DAKO.
Každý má právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Generálnemu Inšpektorovi Ochrany Osobných Údajov alebo Úradu pre ochranu osobných údajov).