Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka www.dako.eu je podporovaná spoločnosťou Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (ďalej “DAKO”). Právne oznámenie stanovuje podmienky týkajúce sa používania webových stránok a vzťahuje sa na všetkých jeho používateľov. Používaním stránky akýmkoľvek spôsobom akceptujete tieto podmienky.

1. Autorské práva

Obsah internetovej stránky DAKO je chránený autorskými právami. Nie je povolené kopírovanie, duplicity, dotlačanie, kopírovanie na iné elektronické nosiče, zverejňovanie, vysielanie alebo prenášanie akýchkoľvek textov, obrázkov, grafiky, logá, tlačidlá, ikony a obrazy, rovnako ako výber a usporiadanie týchto prvkov a všetky zdrojové kódy a softvér, pre akékoľvek komerčné alebo verejné účely bez predchádzajúceho súhlasu DAKO.
Časti internetovej stránky sa môžu kopírovať a tlačiť iba na súkromné účely na nekomerčné účely.
Týmto súhlasíte používať túto stránku len na účely v súlade so zákonom.

2. Ochranné známky

Obsah internetovej stránky, vrátane všetkých informácií, logo, obchodné názvy, názvy výrobkov, obrázkov a ďalších značiek sú chránené platným právom osobného vlastníctva a sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Názvy značiek a označenia sú na tejto stránke registrované ochranné známky, na ktoré má právo Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Všetky patriace tretím stranám značky, výrobky, služby a názvy firiem nachádzajúce sa na tejto stránke sú ochranné známky, servisné známky a obchodné názvy ich vlastníkov. Firma DAKO neumožňuje ich používanie inou osobou ako ich vlastníci. Všetky takéto prípady použitia predstavujú porušenie práva držiteľa.

3. Pravidlá ochrany osobných údajov

DAKO s osobitnou starostlivosťou chráni informácie získané od používateľov internetových stránok a ich osobných údajov v súlade s čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016 (Úradný vestník EÚ L 119 z 04.05.2016)

Administrátor osobných údajov
Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o. (DAKO)
Al. Piłsudskiego 88
33-300 Nowy Sącz

Definície
Osobné údaje: informácie, ktoré umožňujú priamo alebo nepriamo identifikovať osobu

Typ zozbieraných osobných údajov
Na niektorých podstránkach našej webovej stránky, DAKO bude zhromažďovať vaše osobné údaje, ako je: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, používateľské meno, heslo.

Dôvernosť osobných údajov
Tieto pravidlá ochrany osobných údajov budú tvoriť základ pre vykonávanie akýchkoľvek činností súvisiacich s využívaním vašich dát a ich spracovanie.
DAKO sa stará predovšetkým o to, aby bola zaistená čo najlepšia ochrana vašich osobných údajov, snaží są týmto spôsobom, aby sa zabránilo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo vymazaniu vašich osobných údajov. Zvlášť venujeme pozornosť bezpečnosti v týchto oblastiach:
– využívanie vo všetkých relevantných prípadoch zo šifrovacích mechanizmov
– použitie ochrany heslom;
– požadovať zmluvnú záruky od tretích strán; a
– obmedzenie prístupu k vašim osobným údajom

Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov
V prípade, že budete chcieť použiť oblasť našej webovej stránky, ktorá vyžaduje registráciu, budete požiadaní poskytnúť relevantné dáta. V tomto prípade, DAKO výslovne stanovuje, že úplný prístup k webovej stránke budete mať len po podaní požadovaných informácií a prijatie príslušných politík a podmienok. Okrem toho môže DAKO zhromažďovať vaše osobné údaje:

 • pri vytváraní online používateľského účtu;
 • pri zadávaní objednávky;
 • pri objednávaní newslettera;
 • pri účasti v súťaži, lotérií alebo inej akcii;
 • pri vyplnený dotazníka;

Dako sa tiež bude vyhybať zhromažďovaniu osobných údajov, ktoré nie sú vhodné pre vyššie uvedené účely a nebude uchovávať osobné údaje dlhšie, než je nevyhnutné na tento účel, alebo prípadne dlhšie, než po dobu určenú v zmluve alebo právnymi predpismi.

Účel použitia osobných údajov
Všetky poskytnuté osobné údaje sú uložené na zabezpečených serveroch.
DAKO má právo používať osobné údaje zhromaždené na tieto účely ( “ciele”):

 • vaša registrácia na webovej stránke ako užívateľa a poskytovanie služieb prostredníctvom webu
 • zabezpečenie, aby sa obsah webových stránok uvádzal najefektívnejším spôsobom pre vás a pre váš počítač;
 • vybavovanie objednávok umiestnených prostredníctvom webovej stránky;
 • výskum a analýzu trhu a zákazníkov, výrobkov a služieb DAKO
 • uľahčenie DAKO posudzovanie výrobkov a služieb firmy, rovnako ako vykonávanie týchto zmien a vylepšení;
 • interná dokumentácia;
 • marketing, vrátane poskytovania informácií, ktoré sami žiadate, alebo vás môžu podľa DAKO zaujať, ak ste súhlasili s kontaktom v týchto záležitostiach
 • organizovanie súťaží a/alebo iných propagačných aktivít;
 • nábor

Zverejňovanie osobných údajov
DAKO neposkytuje vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou:

 • prípadov, keď zverejnenie týchto informácií je to potrebné pre umožnenie zamestnancom, agentom, subdodávateľom, dodávateľom DAKO poskytovanie služieb alebo vykonávanie prác v mene DAKO
 • kupujúcich alebo potenciálnych kupcov práv a povinností DAKO spojených s webovou stránkou;
 • ak je zverejnenie údajov potrebné na ochranu oprávnených záujmov DAKO, jeho klientov alebo je vyžadované alebo povolené zákonom.

JAko užívateľ beriete na vedomie, že všetky informácie, ktoré ste poskytli pomocou nástrojov, ktoré sprístupňujú informácie viditeľné iným osobám sú k dispozícii pomocou týchto nástrojov verejné. Majte to na pamäti a konajte opatrne keď poskytujete informácie pomocou takýchto nástrojov.
V každom prípade, keď DAKO zverejní vaše osobné údaje starostlivo vybraným tretím stranám alebo jednej z tretích strán uvedených vyššie, uverejnenie je v súlade s platnými predpismi o ochrane osobných údajov.

Priamy marketing
Na registračných stránkach a ďalších podstránkach tejto webovej stránky, môžete byť požiadaní, aby ste uviedli, či si želáte, dostávať informácie prostredníctvom e-mailu a/alebo tradične. Ak vyjadrite súhlas, bude to znamenať, že súhlasite s využitím DAKO vašich osobných údajov na poskytnutie informácií o svojich výrobkoch, propagačných aktivitách aj špeciálnych ponukách a taktiež všetkých iných informáciách alebo činnostiach DAKO.
Môžete kedykoľvek zmeniť vaše preferencie týkajúce są priameho marketingu využívajúc možnosť neumiestnenia v každom e-maili s charakterom priameho marketingu alebo ak ste sa zaregistrovali ako používateľ skrz zmeny nastavenia účtu.

4. Súbory cookies

DAKO používa technológiu súborov Cookies na zabezpečenie správneho fungovania a zlepšenie formy a kvality poskytovaných informácií.
Tieto informácie môžu zahŕňať adresy internetových stránok prepojených s našou internetovou stránkou, internetové stránky, ktoré používateľ prechádza na našej stránke, adresu IP a čas návštevy na našej internetovej stránke. DAKO si vyhradzuje právo používať tieto informácie na identifikáciu používateľa.
Väčšina webových prehliadačov umožňuje spravovať alebo odstraňovať súbory cookies pomocou prístupu k nastaveniam prehliadača. Ak chcete získať viac informácií o súboroch cookies, vrátane informácií o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookies, navštívte stránku www.allaboutcookies.org.

5. Zodpovednosť
Všetky informácie uverejnené na internetovej stránke boli predložené v dobrej viere s maximálnou starostlivosťou, aby sa zabezpečila aktualnosť a presnosť údajov. Avšak, DAKO nenesie žiadnu zodpovednosť za dôsledky používania internetovej stránky a jej obsahu, najmä nenesie žiadnu zodpovednosť za správnosť, presnosť a úplnosť informácií. DAKO si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť obsah na týchto internetových stránkach.
Reklamné materiály uverejnené na internetovej stránke firmy DAKO nie sú ponukou v zmysle čl. 66 Občianskeho zákonníka, a len prezentáciou a reklamou výrobkov ponúkaných spoločnosťou DAKO.
Riziko spojené s používaním a vyžívaním informácií prezentovaných v servise znáša samotný používateľ. DAKO nenesie žiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú používaním služby DAKO.
Firma DAKO nie je zodpovedná za majetkovú a nehmotnú škodu, priamo alebo nepriamo vyplývajúce z informácií na internetových stránkach, na ktorých boli odkazy uvedené na tejto internetovej stránke.

Ak máte otázky, pripomienky alebo komentáre týkajúce sa internetovej stránky, kontaktujte nás e-mail: informatyka@dako.eu alebo na adresu firmy: Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz.