GDPR

Informationsklausul om skydd av personuppgifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (även kallad “GDPR” eller “allmän dataskyddsförordning”) trädde i kraft den 25 maj 2018.
Vi informerar därför om databehandlingen och hur den sker efter den 25 maj 2018.
Nedan finns grundläggande information om detta.

Personuppgiftsansvarig är Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 88, 33-300 Nowy Sącz (nedan kallat DAKO).

Personuppgifter behandlas av DAKO för följande syften:
a) marknadsföra egna produkter och tjänster – enligt art. 6.1 lit. f för att uppfylla den personuppgiftsansvariges legitima intresse som avser direkt marknadsföring
b) ingå avtal, uppfylla avtal, ändra avtal – enligt na art. 6.1 lit. b
c) tillhanahålla garanti-/reklamationstjänst – enligt art. 6.1 lit. b
d) delta i kampanjer, lojalitetsprogram, tävlingar och andra marknadsföringsaktiviteter (inklusive prenumeration på nyhetsbrev) enligt art. 6.1 lit. A

Kontaktperson angående skydd av personuppgifter hos Fabryka Okien DAKO Sp. z o.o.
är uppgiftsskyddsombud på följande adress iod@dako.eu

Mottagare av personuppgifter är behörig personal hos den personuppgiftsansvarige, uppdragstagare som utför förvaltningstjänster, marknadsföringstjänster, juridiska tjänster, IT-tjänster för den personuppgiftsansvarige, enheter som samarbetar med DAKO och enheter som är behöriga att erhålla personuppgifter enligt lagbestämmelser.

Personuppgifter lagras och behandlas baserat på lämnat samtycke fram tills att det återkallas.

Alla har rätt att få tillgång till sina uppgifter och rätt till rättelse, radering, begränsning av behandling, rätt till överflyttning (dataportabilitet), rätt att göra invändningar, rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke utan att det påverkar lagenligheten av behandling innan samtycket återkallades.

Det är frivilligt att tillhandahålla personuppgifter till oss och konsekvensen av att inte lämna personuppgifter blir att du inte kan få information om de tjänster som DAKO erbjuder.
Alla har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet (Datainspektionen i Sverige, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych eller Urząd Ochrony Danych Osobowych i Polen).